RANK [IN]

India

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1925
matam deekshitha 0 2 4 3.0
1926
Anisa h 0 2 2 3.0
1927
Abhay Paliwal 0 1 1 3.0
1928
Abhigyan Sharma 1 2 5 1.2
1929
codekom 0 1 5 0.0
1930
ANKU SRIVASTAVA 0 1 1 0.0
1931
ABHISHEK SINGH 1 1 1 0.0
1932
Shubham Gupta 0 1 3 0.0
1933
Anubhav Srivastava 0 1 4 0.0
1934
Tanishq Chourishi 0 1 1 0.0
1935
Sarath Chandra 0 2 7 0.0
1936
Jitendra Singh 0 1 1 0.0
1937
Akshat kumar 0 2 4 0.0
1938
Naveen Khangrawat 0 1 3 0.0
1939
kumar vishwa 0 1 1 0.0
1940
Venkatesh M 0 1 3 0.0
1941
Dibyajyoti Parida 0 1 4 0.0
1942
Suraj kumar 0 1 2 0.0
75 of 75