AHUT RANK

Anhui University of Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Mohamed Yasser 64 66 170 187.7
2
Saifur Rahman Rahi 40 41 56 138.1
3
MatiGtn 34 36 72 102.3
4
Saifur Rahman Rahi 2 2 4 14.9
5
dimash 1 1 1 9.2
6 Sakiya Soltana 0 2 2 4.0
1 of 1