AHUT RANK

Anhui University of Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Mohamed Yasser 64 66 170 163.53
2
Saifur Rahman Rahi 40 41 56 110.46
3
MatiGtn 34 36 72 87.48
4
Saifur Rahman Rahi 2 2 4 13.11
5 Paula Silva 1 1 2 10.20
6
dimash 1 1 1 8.20
7 Sakiya Soltana 0 2 2 4.00
1 of 1