BSFMSTU RANK

Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1 Saif Bashar 30 31 40 107.75
2
Sohancms 25 25 52 92.92
3
Sobuj Mia Green 23 24 76 76.45
4
cse lanju 18 19 51 60.53
5
Neamotullah Naim 9 9 24 34.25
6
Omayer Ahmed 8 9 16 27.21
7
Md Rahmot 4 5 15 18.64
8 selim hasan raj 0 1 11 4.00
9
Jahangir alom 0 1 1 0.00
10
Rezaul Karim Shibly 0 2 3 0.00
11
Ashrafur Rahman Ador 0 1 4 0.00
12
Shohag Mia 1 1 1 0.00
13 Subahan 0 1 2 0.00
1 of 1