BSFMSTU RANK

Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sobuj Mia Green 127 127 287 344.16
2
Saif Bashar 70 73 143 257.20
3
Arjun pal 42 43 167 127.99
4
Sohancms 43 43 78 117.44
5 ARJUN PAL2 8 8 53 69.65
6
Mohammad Ali 20 22 37 50.47
7
cse lanju 18 19 51 48.11
8
Neamotullah Naim 9 9 24 26.41
9
smrity nur 8 9 22 24.89
10
Omayer Ahmed 8 9 16 23.89
11
Mohammad Ali 6 9 18 20.26
12
Md Rahmot 4 5 15 16.63
13
naim 1 2 2 11.01
14
Shohag Mia 1 1 1 8.20
15
nayeem ahamed 0 1 2 6.00
16 selim hasan raj 0 1 11 5.00
17
Mohammad Monir Hossain Shawon 0 3 5 5.00
18
Jahangir alom 0 1 1 4.00
19
Rezaul Karim Shibly 0 2 3 4.00
20
Ashrafur Rahman Ador 0 1 4 4.00
21 Subahan 0 1 2 4.00
1 of 1