BSFMSTU RANK

Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Sobuj Mia Green 117 117 252 308.02
2
Saif Bashar 70 73 143 256.30
3
Arjun pal 42 43 167 127.99
4
Sohancms 43 43 78 117.44
5
Mohammad Ali 20 22 37 50.47
6
cse lanju 18 19 51 48.11
7
Neamotullah Naim 9 9 24 26.41
8
smrity nur 8 9 22 24.89
9
Omayer Ahmed 8 9 16 23.89
10
Mohammad Ali 6 9 18 20.26
11
Md Rahmot 4 5 15 16.63
12
naim 1 2 2 11.01
13
Shohag Mia 1 1 1 8.20
14
nayeem ahamed 0 1 2 6.00
15 selim hasan raj 0 1 11 5.00
16
Mohammad Monir Hossain Shawon 0 3 5 5.00
17
Jahangir alom 0 1 1 4.00
18
Rezaul Karim Shibly 0 2 3 4.00
19
Ashrafur Rahman Ador 0 1 4 4.00
20 Subahan 0 1 2 4.00
1 of 1