EDU RANK

East Delta University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Jahidul Hasan 185 188 318 531.54
2
Md.Hamid Hosen 196 200 333 516.92
3
Dipra Das 107 109 270 486.64
4
Khorshed Alam 116 123 243 429.28
5
Tarequl Islam Ahid 140 143 265 419.51
6
JoyJit ChowDhury 134 134 158 409.72
7
md maruf 100 100 150 261.46
8
Abdur Rahim 99 100 197 255.37
9
Sahadat Hossen 92 95 137 229.93
10 Md. Arman Hosen 78 78 123 220.89
11
Ovy Mallik 64 73 76 214.44
12
Amit Kumar Das 67 67 110 178.40
13
Đặng Trúc 50 58 144 149.57
14
Ashok 28 30 76 116.16
15
Abdulla Al Masud 39 41 92 116.15
16
Sarmina Jannat 47 50 137 112.50
17
Zahir Ahmed 46 49 71 112.30
18
Sayema Akhtar 41 42 67 101.29
19 Nuzhat Farah 31 32 64 95.58
20
Ema Mazumder 38 38 55 93.86
21 Sarmon Bin HasHem 31 31 48 91.53
22
Kahakashan Ashraf 38 41 71 90.26
23
parsha nur rahman 32 33 156 89.29
24
Nabil Bin Jamal 27 27 32 78.09
25 Asmita Das Gupta 13 13 61 67.08
26
Johora Juhi 20 22 31 65.72
1 of 4