JNU RANK

Jagannath University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Neaj Morshad Ashik(101) 155 176 330
2
Shamim Sarker 148 160 294
3
NazinCode 144 152 361
4
Ashraful Haque Toni 136 139 415
5
A.R.Uzzol 94 103 155
6
Arun Roy 70 73 152
7
Morshed Ali 62 64 111
8
Habibur Rahman Rifat 62 66 204
9
MD. Rashiduzzaman 60 68 105
10
Kashfi Shormita 55 55 80
11
Monjil Ahamed 55 59 93
12
shahin00321 41 47 62
13
Mähfuz Ņ Chőnchőll 38 38 68
14
Mohammad Shakib 38 44 104
15
saga 37 39 82
16
Saiful Islam 35 35 87
17
md nahid hasan 30 31 77
18
Md.Shah Owaleeullah 27 29 48
19
Mehrab Mahi 24 24 43
20
ashik_jiddney 21 21 21
21
Rana Ahmed 21 21 28
22
Alamin Hasan 21 26 75
23
Mahbubur Rahman 20 20 51
24
Thabit Al Bashar 20 22 51
25
chandan debnath 19 19 42
26
Redwan Ahmed 18 18 29
1 of 3