LPU RANK

Lovely Professional University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yogesh Chhetri 376 395 572 1,213.71
2
Tareq Mahmud 49 50 81 138.63
3
Bunny Dumpling 50 51 84 138.29
4
BIJOY KD 38 38 49 106.48
5
SHRABANI GHOSH 38 38 44 105.46
6
Raghav Asawa 18 21 46 47.50
7
Tinkoo Singh 23 26 37 41.85
8
VIKASH BASANT 13 13 42 35.72
9
Prajwal Singh 6 6 9 28.68
10
Joyoshri Joya 9 11 19 26.81
11
Vipul Singh 4 4 6 23.95
12
Akshay Kumar Mishra 7 8 24 23.08
13
Al Mehedi Hasan 5 5 14 18.04
14
Shivam Chand 3 3 4 16.12
15
Md Mazidul Islan 2 2 19 14.21
16
Hritthik Roy 3 5 13 11.72
17
Aniruddha Pandey 1 2 11 8.20
18 Devansh Gupta 1 1 2 8.20
19
Harshal Nandigramwar 1 1 1 8.20
20
Chetna Aggarwal 3 6 15 7.91
21
Md Shahadat kabir 0 4 9 5.00
22
Taranjeet singh 0 1 1 5.00
23 harsh srivastava 0 1 1 5.00
24 kushgupta42@gmail.com 0 1 1 5.00
25
Dipta Saha (LPU) 0 2 2 4.00
26 Shivpal Yadav 0 1 3 4.00
1 of 1