LPU RANK

Lovely Professional University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yogesh Chhetri 307 332 484 840.9
2
Bunny Dumpling 50 51 84 167.1
3
BIJOY KD 38 38 49 124.3
4
SHRABANI GHOSH 38 38 44 123.3
5
Tinkoo Singh 23 26 37 48.4
6
Raghav Asawa 14 15 34 43.3
7
VIKASH BASANT 10 10 31 37.3
8
Prajwal Singh 6 6 9 34.9
9
Joyoshri Joya 8 8 15 28.3
10
Akshay Kumar Mishra 6 7 20 23.6
11
Al Mehedi Hasan 5 5 14 22.7
12
Shivam Chand 3 3 4 17.4
13
Aniruddha Pandey 1 2 11 9.2
14
Taranjeet singh 0 1 1 5.0
15
Dipta Saha (LPU) 0 2 2 4.0
16
Vipul Singh 1 1 1 0.0
17 harsh srivastava 0 1 1 0.0
1 of 1