LPU RANK

Lovely Professional University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yogesh Chhetri 368 387 562 1,196.86
2
Bunny Dumpling 50 51 84 171.17
3
BIJOY KD 38 38 49 126.60
4
SHRABANI GHOSH 38 38 44 125.58
5
Raghav Asawa 18 21 46 54.98
6
Tinkoo Singh 23 26 37 48.94
7
VIKASH BASANT 13 13 42 48.51
8
Joyoshri Joya 9 11 19 37.26
9
Prajwal Singh 6 6 9 35.00
10
Akshay Kumar Mishra 7 8 24 33.41
11
Al Mehedi Hasan 5 5 14 22.76
12
Shivam Chand 3 3 4 17.43
13
Hritthik Roy 3 5 13 12.92
14
Chetna Aggarwal 3 6 15 9.81
15
Aniruddha Pandey 1 2 11 9.20
16
Vipul Singh 1 1 1 9.20
17 Devansh Gupta 1 1 2 9.20
18
Harshal Nandigramwar 1 1 1 9.20
19
Md Shahadat kabir 0 4 9 5.00
20
Taranjeet singh 0 1 1 5.00
21 harsh srivastava 0 1 1 5.00
22
Dipta Saha (LPU) 0 2 2 4.00
23 Shivpal Yadav 0 1 3 4.00
24 kushgupta42@gmail.com 0 1 1 4.00
1 of 1