LPU RANK

Lovely Professional University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Yogesh Chhetri 355 376 545 988.8
2
Bunny Dumpling 50 51 84 167.1
3
BIJOY KD 38 38 49 124.3
4
SHRABANI GHOSH 38 38 44 123.3
5
Raghav Asawa 18 20 42 54.5
6
Tinkoo Singh 23 26 37 48.4
7
VIKASH BASANT 11 12 35 42.1
8
Joyoshri Joya 9 11 19 37.1
9
Prajwal Singh 6 6 9 34.9
10
Akshay Kumar Mishra 7 8 24 33.3
11
Al Mehedi Hasan 5 5 14 22.7
12
Shivam Chand 3 3 4 17.4
13
Aniruddha Pandey 1 2 11 9.2
14
Vipul Singh 1 1 1 9.2
15
Harshal Nandigramwar 1 1 1 9.2
16
Taranjeet singh 0 1 1 5.0
17 harsh srivastava 0 1 1 5.0
18
Dipta Saha (LPU) 0 2 2 4.0
19
Md Shahadat kabir 0 1 3 4.0
1 of 1