NWU RANK

North Western University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
27
Soroja Pervin 10 10 15 39.5
28
Promila Monty 8 8 23 37.0
29
Annanto Gourob 9 9 20 36.1
30
MD Jasim 9 10 29 35.1
31
Md. Humayun Kabir 9 9 11 34.1
32 Mehedi Hasan Ovi 8 9 9 32.1
33
Mehedi Hasan 7 8 23 27.8
34
Arefin Shafi 7 7 27 27.8
35
Hasib Zaman 7 7 19 26.9
36
Minhaz Rahman 7 7 12 26.8
37
Raj 6 8 21 26.0
38
Anik Saha Arnob 5 5 15 23.7
39 Safayat Hussain 5 7 16 23.6
40 Angon Zarif 4 6 16 19.6
41
Avater 4 8 29 18.1
42
Bappy khan 1 1 6 11.2
43
Arnob Khan 1 1 5 10.2
44
emon 0 1 6 5.0
45
Sohan Mahmud 0 3 3 5.0
46
Sumaiya Maisha 0 2 2 5.0
47
Morshed Arifin Uschas 0 1 2 5.0
48
sakib farabe 0 1 1 5.0
2 of 2