PCIU RANK

Port City International University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Ibrahim Ahmed Khan 323 323 415
2
NUR BIJOY[CSE01206007] 250 251 371
3
Black_Code_[Famous 14] 127 127 203
4
Md.Tohidul Alam(RISAN TUSHAR 😎👿) 122 123 251
5
miton shil 118 119 187
6
Saiful Islam 111 111 134
7
shafayet nur 107 110 233
8
joy.codec 107 111 229
9
Dabasish Das Joy [CSE 01306122] 106 107 194
10
Abdul Ajij 102 108 279
11
Akash kumar sushil 101 101 153
12
Nisha Das 100 102 162
13
Hasnain Hawlader 92 93 187
14
NuR Alam 89 89 280
15
Jaw Jaw Rakhaine 86 90 239
16
Amir Hossain Jowel 85 86 215
17
maksuda mahi 77 79 193
18
Nasmin Sultana 74 78 116
19
Salekur Rahman Chowdhury 56 59 90
20
Aynabaz Faisal 56 60 151
21
Riyad Hossain 55 55 82
22
NASIR UDDIN 44 44 101
23
Abdullah 40 45 60
24
Jaw Jaw Rakhain 39 39 69
25
Hasib(CSE14th) 38 38 53
26
Akramul Hassan 38 39 53
1 of 4