PCIU RANK

Port City International University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Ibrahim Ahmed Khan 322 322 414
2
NUR BIJOY[CSE01206007] 217 217 331
3
Md.Tohidul Alam(RISAN TUSHAR 😎👿) 118 119 245
4
Saiful Islam 111 111 134
5
miton shil 109 111 165
6
joy.codec 107 111 229
7
Dabasish Das Joy [CSE 01306122] 105 105 184
8
shafayet nur 105 107 201
9
Abdul Ajij 102 108 279
10
Nisha Das 100 102 162
11
Amir Hossain Jowel 85 86 215
12
maksuda mahi 77 79 193
13
Nasmin Sultana 74 78 116
14
Akash kumar sushil 73 73 109
15
Jaw Jaw Rakhaine 67 67 183
16
NuR Alam 67 68 235
17
Black_Code 61 62 110
18
Hasnain Hawlader 56 57 128
19
Salekur Rahman Chowdhury 56 59 90
20
Riyad Hossain 55 55 82
21
Aynabaz Faisal 52 56 141
22
Jaw Jaw Rakhain 39 39 69
23
Akramul Hassan 38 39 53
24
Abdullah 37 41 52
25
Hasib(CSE14th) 36 36 50
26
Rokibul Alam Emo 36 36 71
1 of 4