PUST RANK

Pabna University of Science and Technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
I_LOVE_M_T_W 573 601 784 2,747.1
2
MD. Noor Uddin 543 573 1,522 1,906.4
3
NIRLIPTO 253 267 418 799.3
4
Al Mahmud sagor 200 203 437 571.2
5
Nayem Ahmed 149 150 235 450.2
6
Sp Rahul 147 161 352 434.1
7
Jahangir Hossain 130 132 192 379.5
8
MH 129 141 366 363.7
9
Golam Nabi 114 114 140 346.1
10
HIMON SHEKH 113 114 263 340.9
11
Babu 114 114 161 340.9
12
Tanjil 116 116 224 338.7
13
Md Shabuj Hossain 113 114 211 333.2
14
Rezaul Karim 108 110 198 325.4
15
Nafiur Rahman Neon 86 87 212 324.4
16
MD KAWSAR AHMED SAGAR 108 109 178 322.5
17
David Vladilaus 105 106 194 315.5
18
ABDULLAH 110 113 244 313.7
19
Bm Fatiur Rahman 106 106 206 305.4
20
Upom Roy 102 105 268 298.0
21
Adnan Turjoy 96 98 160 282.8
22
HRK 93 93 140 278.5
23
Babul_pust 90 92 242 275.4
24
Nayem 92 99 189 274.6
25
MD.Shahadat Hossain Bhuian 100 105 214 272.1
26
ARIFUL ISLAM 90 91 187 261.1
1 of 8