SBPGC RANK

Shaikh Burhanuddin Post Graduate College

Ranking User Solved Tried Submissions
1
michael_ sbpgc 112 113 152
2
Noman.Cse19 104 104 111
3
ajijul kazi 101 103 237
4
myeasin 53 57 126
5
Belayet Ashik 16 17 49
6
Maria 10 11 34
7
Akibur Rahman Javed 9 9 26
8
Md Hanif 6 7 10
9
Md.Shahariya Mamun 6 8 30
10
kamal das 4 4 5
11
Subroto Basak Shawon 4 5 7
12
Bappy das 3 3 6
13 Kawsar Ahmed 2 2 3
14
Masud Rana 1 1 1
15
farhanashanta 1 1 1
16
nazmul hossain bhuiyan 1 1 3
17
Nd. Golam kibriya munna 0 1 1
18
Sanjida karim 0 1 1
19
Shoykth Shaharior 0 1 2
1 of 1