SBPGC RANK

Shaikh Burhanuddin Post Graduate College

Ranking User Solved Tried Submissions
1
michael_ sbpgc 112 113 152
2
Noman.Cse19 104 104 111
3
ajijul kazi 101 103 237
4
myeasin 53 57 126
5
Belayet Ashik 16 17 49
6
Akibur Rahman Javed 9 9 26
7
Md Hanif 6 7 10
8
kamal das 4 4 5
9
Subroto Basak Shawon 4 5 7
10
Bappy das 3 3 6
11 Kawsar Ahmed 2 2 3
12
Masud Rana 1 1 1
13
farhanashanta 1 1 1
14
Nd. Golam kibriya munna 0 1 1
15
Sanjida karim 0 1 1
16
Shoykth Shaharior 0 1 2
1 of 1