SRM RANK

SRM University

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Hitesh Arora 15 15 32 43.10
2
Kartik Patodi 11 12 36 36.99
3
Arvind Kumar Yadav 6 6 9 27.68
4 vighnesh_anand 2 2 10 15.11
5
Shivang Keshari 1 1 2 10.20
6
Krishan Gupta 1 1 8 9.50
7 Parth Khunteta 1 1 5 9.20
8
JAGNATH SHANKER 1 1 4 8.20
9
Suman Das 0 1 2 5.00
10
Vishal Krishna 0 2 4 5.00
11
Saurabh Upadhyay 0 1 1 5.00
1 of 1