UTTARAU RANK

Uttara University

Ranking User Solved Tried Submissions
1
Fahamin Hasan Fahim 185 207 559
2
Jamal Uddin 74 76 190
3
MG Morshed 73 77 125
4
roquib 34 34 49
5
SaimonUU 28 28 47
6
partha sarathi 28 29 64
7
Md. Rayhan Islam 26 27 81
8
Ratul Ali 24 24 54
9
Istiak Tushar 24 24 59
10
Istiak Tushar 19 19 20
11
Maynul Islam Rony 13 13 25
12
Uma Halder 12 12 15
13
Md Ahidul Islam 12 12 21
14
Gias Uddin Samir 8 8 19
15
Md. Masum Billah 7 7 10
16
ROKON UJJAMAN 5 6 23
17
Rifat Khan 4 4 5
18 Najmun islam Nafiz 2 2 4
19
imrankhan 2 2 11
20
MR ONE 2 3 3
21
Tutul chandra saha 0 1 1
1 of 1