VTU RANK

Vishveshwaraya Institute of technology

Ranking User Solved Tried Submissions Points
1
Prithvish NA 117 120 341 335.89
2
Prajwal Dhatwalia 14 14 28 54.86
3
prajwal m p 11 11 20 33.78
4
Marsh Vishal 10 10 21 28.53
5
CodeMe 10 10 21 28.53
6
Amit Mandal (ADIDAC) 9 9 9 26.41
7
Rameez Ahmad 8 8 17 23.89
8
Abhishek Sharma 1 1 15 15.01
9
Nishant Raj 1 2 3 9.20
10 Mohammed salman sayeed 2 4 8 7.51
11
chitratech 0 1 24 6.00
12
Tushar Patil 0 1 4 4.00
13 madhurimattur@gmail.com 0 1 1 4.00
1 of 1